ګل م ج م ي ل

عبخاا ل ½ا وعا ¸ ا فسػي جحا دػم 0646 0 00666 0 محمد جا ىع قابس ةرايس عي »تو عي ºت 00666 Ö عي خابا غح محمد ةي ¶ º ·ا ةقاصاب مػعجم براق حف »تو عي ºت 332330 ىماݺجٛا) تاعوݛݷم 5( فۄݨس ىݻب ةعماج ايډيال غازات لاندي مشخصات لري ١- په طبيعت کې په ازاد ډول او د ماليکول په شکل پيدا کېږي او په خپلو منځو کې متراکم نه وي ٢- د ماليکولونو کتله يې ډيره کوچني وي او ازادانه حرکت کوي. ‫تٍټٍ لً ٌػجً ؾ قهمٍ لٌکٍالانٍ پً تڼً قاپٍقثً ًٍي ٌٌ اٌ ؾنؿه یې ؾا ٌه‪ ،‬ڇې پً هٌمً کې تً ؾ قٌان‬ ‫ثٌؿؾ لپبقه ـىنٍنً تكاتكٌي‪ ،‬کً ى‪ ً٤‬ؾ کٌمير پً مولً کې ٌي اٌ کً ؾ ا‪٤٧‬بنوجبن ‪

2022-12-06
    اغنيه مشهور ه افريقيا
  1. پشتو لنډی
  2. )%10
  3. حميد مومند
  4. و: مرګونى
  5. ح: ر، ژ، ې، د، ل، ى